Gå til EU hovedsiden
DEN EUROPÆISKE UNIONS HISTORIE


1946 Winston Churchill foreslår oprettelse af et Forenede Stater i Europa.
1952 Samarbejdet mellem de seks europæiske landes kul- og stålindustrier (EKSF) bliver en realitet.
1957 Romtraktaten om et europæisk øk. samarbejde underskrives af de 6, og træder i kraft 1/1-1958.
1959 EFTA (frihandelsområde) oprettes på GB's initiativ.
1973 Danmark (63,3% ja), Irland og GB indgår medlemsskab af EF. Norge stemte nej.
1979 EMS-samarbejdet blev indledt den 13. marts 79 mellem Danmark, Tyskland, Holland, Frankrig, Irland, Belgien og Italien.
1981 Grækenland bliver medlem.
1985 EF kommissionens Hvidbog om Det indre marked.
1986 Danmark stemmer ja (63%) til EF pakken (Den Europæiske Akt) om Det indre marked. Spanien og Portugal bliver medlem af EU.
1987 Den Europæiske Fælles Akt træder i kraft, 1. juli 87.
1989 Delors-rapporten om vejen mod en økonomisk og monetær union fremlægges (ØMU´en).
1991 Maastricht-traktaten fremlægges dec. 1991 til ratificering inden udgangen af 1992.
1992 Danmark stemmer nej til Maastricht 2. juni 1992, hvilket forsinker traktatens ikraftstagelse.
1993 Det indre marked gennemført med få undtagelser 1/1-93. EMS-samarbejdets sammenbrud (valutaudsvingsgrænserne udvides). Danmark indrømmes undtagelser i Maastricht-traktaten (Edinburgh-aftalen).
1994 Maastricht-traktaten træder i kraft 1/1-94 og giver mere magt til Parlamentet. EF ændres til EU. Grænse (person) kontrollen ophæves mellem de EU-lande, som deltager i Schengen samarbejdet.
1995 Finland, Sverige og Østrig indtræder som medlemmer af EU.
1996 Der træffes beslutning om, at den fælles mønt i ØMU´en skal hedde EURO.
1997 Amsterdam-traktaten fremlægges den 16. juni. 
Kommissionen fremlægger Agenda 2000-planen.
1998 Amsterdam-traktaten ratificeres af de 15 medlemslande. Danmark stemmer herom den 28. maj. Forhandlinger med Cypern, Polen, Tjekkiet og Ungarn indledes. 
1999 Amsterdam-traktaten træder i kraft 1. januar 1999. 
Danmark indtræder i Schengen samarbejdet.
1999 Den økonomiske monetære unions 3.fase påbegyndes for de 11 lande, som opfylder konvergenskriterierne.
Stabilitetspagten træder i kraft.
2002 EURO´en lanceres som fælles mønt i 11 lande.
Nice-traktaten fremlægges til ratificering.
2003 Nice-traktaten træder i kraft 1. januar 2003.
EU udvides mod Øst med Polen, Tjekkiet, Ungarn, Estland og Cypern.
2003 Afstemning om de danske forbehold?.
2004 Den nye Kommission
2005 Reformtraktaten forkastes af Holland og Frankrig.
2007 Bulgarien og Rumænien indtræder i EU.
En ny revideret reformtraktat Lissabontraktaten fremlægges.
2008 Lissabontraktaten forkastes ved en folkeafstemning i Irland med 53,4 % nej stemmer og 46,6% ja stemmer.
2009 Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Letland og Malta har problemer med at overholde stabilitetspagten i forbindelse med den globale finanskrise i 2008/2009.

Copyright © Jens Engelbredt 1997-2009