Til hovedsiden  EUs Budget og finanser


EUs udgifter finansieres med "egne indtægter" fra tre hovedkilder: 

  • Momsbidrag

Størstedelen af EUs indtægter kommer idag fra momsindtægter fra medlemslandene. Hvert land bidrager med med en sats på 1,4 % af  landenes momsberegningsgrundlag - dog maks. 55% af landenes BNI.

  • Landbrugsindtægter

En mindre del kommer fra afgifter, præmier, tillægs- og udligningsbeløb, som opkræves ved handel med ikke medlemslande.

  • Toldindtægter

Indtægter som medlemslandene opkræver i told ved import fra 3. lande i henhold til de fælles toldsatser.

 

Supplerende indtægtskilde

Et loft over medlemslandenes bidrag i form af "egne indtægter" er fastsat til 1,2 % af landenes BNI (i markedspriser). 
Kan "egne indtægter" ikke dække EUs udgifter, anvendes en fjerde indtægtskilde som supplerende indtægt. Bidragene her beregnes på grundlag af medlemslandenes BNI.

I Budgetfinansieringen for 1996 bidrog Tyskland til finansieringen af det almindelige budget i 1996 med 30%, og er hermed den største bidragyder. De enkelte medlemmer får nogle af bidragene tilbage via bla. landbrugsstøtten og netto ydede Tyskland således "kun" et beløb svarende til ca. 60 mia. danske kr.
Herefter kommer Frankrig med et bidrag på 17,6%, Italien med 12,1% og Storbritanien med 10,8%. I den andet ende ligger Danmark med 1,9% og Irland og Luxemborg med hhv. 0,9% og 0,2%.

Det samlede EU budget var i 1996 på godt 600 mia. danske kr.

Kilde: "Europa fra A til Å - håndbog i europæisk integration", Europakommissionen 1997. 


Danmarks bruttobidrag i 1998 til EU forventes at blive finansieret som i nedenstående tabel:

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 1998  mill.kr.

Told- og landbrugsafgifter

2,2

Bidrag på momsgrundlag

4,9

Bidrag på BNI-grundlag

5,1

I alt

12,2

Kilde:  Finansministeriet."Budgetoversigt 4"   http://www.fm.dk


Copyright © Jens Engelbredt 1998