Tilbage   Svindel med landbrugsvarer i EU 


Der unddrages EU told og moms for vareforsendelser fra tredie lande, og der hæves eksportrestitutioner uden at varerne er blevet eksporteret til 3. lande. Det er især varer som cigaretter og spiritus som unddrages told og skat, men også landbrugsvarer svindles der med, da der er store penge at hente pga. prisforskellen mellem landbrugsvarer i EU og i resten af verdenen.

Men også indenfor EU´s grænser svindles der - kød fra GB er blevet "forvandlet" til kød fra andre EU-lande i forbindelse med  ko-galskabssygdommen og sendt på markedet som 1. klases varer. Nedenfor er gengivet et uddrag fra Europa-Parlamentets rapport om forsendelsessvindel i EU.

Uddrag af rapport om svindel i EU


3.4.  Landbrugsprodukter og cigaretter

5.3.4.1.    Forsendelsesbedragerier og dertil knyttede kriminelle aktiviteter omfatter en lang række produkter, men har en tendens til at samle sig om de såkaldte følsomme varer. F.eks. råder undersøgelsesudvalget over materiale fra Revisionsrettens formand om forsendelsen af kød fra Polen til Nordafrika i perioden fra 1988 til 1994. Bedrageriernes afsløring blev udløst af et uforklarligt prisfald på kød i årene 1989-1990 i visse medlemsstater. Det blev konstateret, at organiserede kriminelle grupper i
denne periode havde forfalsket papirerne for ca. 1.000 lastbiler med levende kvæg og yderligere 300 lastbiler med kød. Det drejede som om i alt 150.000 stk. kvæg (navnlig okser, tyre og får) og 6.000 t kød.

Ifølge forsendelsesdokumenterne skulle varerne sendes i transit gennem Fællesskabet, forlade dette område fra en række spanske toldsteder (Algeciras, Málaga, Cádiz og Barcelona) og videresendes til Marokko og Tunesien som endeligt bestemmelsessted. Toldkontoret i Frankfurt/Oder modtog eksemplarer af den 5. gennemslagskopi af T1-dokumentet, men de viste sig senere at være falske. Nogle af kopierne var forsynet med stempler fra spanske toldsteder, som ganske vist havde eksisteret, men nu var blevet nedlagt. I nogle tilfælde var der gjort brug af forsendelsesstempler, som ikke længere var
gyldige. Andre stempler var for "pæne" og stemplet meget omhyggeligt, hvad der i praksis kun forekommer meget sjældent. Det kvæg og kød, som officielt var en forsendelse med Nordafrika som mål, forlod altså i realiteten ikke Fællesskabet. Det blev tværtimod solgt til dumpingpriser på det sorte marked.
Formentlig blev en del af leverancerne også udført fra Fællesskabet til tredjelande. Der blev udbetalt eksportrestitutioner for denne udførsel!

5.3.4.2. Fællesskabet blev påført et økonomisk tab på ca. 50 mio ecu i ikke-inddrevne toldafgifter og landbrugsafgifter som følge af disse bedragerier. I dette beløb medregnes ikke de ikke-opkrævede momsbeløb i de lande, hvor kvæg og kød er blevet dumpet på det sorte marked. Det samme gælder for de uretmæssigt udbetalte eksportrestitutioner. Af de i alt henved 50 mio ecu har indtil videre kun ca. 1 mio kunnet inddrives fra speditørerne. Det er himmelråbende, at Kommissionen allerede i 1990 opfordrede de tyske myndigheder til at træffe passende foranstaltninger. Den bedrageriske trafik fortsatte imidlertid
uhindret frem til 1994. Man forsøgte "at finde frem til de egentlige bagmænd". Det har dog ifølge Revisionsrettens udtalelse "indtil videre ikke været muligt".

5.3.4.3.  De største sager, som udvalget er blevet gjort bekendt med, har dog omfattet cigaretter. Der er kun ringe tvivl om, at den store mængde forsendelsesbedragerier, der er begået i de senere år (og især med hensyn til mistet afgiftsprovenu), drejer sig om cigaretter. UCLAF har anslået, at det kendte indtægtstab på grund af cigaretbedragerier beløber sig til 759 mio ecu af i alt 976 mio ecu (78%) i perioden 1990-1995.

5.3.4.4.    Indtil for ganske nylig tog dette bedrageri form af et direkte misbrug af forsendelsesordningen på den måde, som er beskrevet i begyndelsen af dette afsnit. Siden indførelsen af 100%-kautionen for følsomme varer har forskydningsfænomenet ført til en renaissance for det traditionelle smugleri. Alligevel vedrører speditørernes nuværende udestående forpligtelser hovedsagelig cigaretbedrageri i perioden 1990-1995.

5.3.4.5. Selv i forbindelse med EF-budgettet, der ikke omfatter punktafgifter, står cigaretbedragerierne for størstedelen af de lidte tab. Nedenstående tabel viser, hvorledes traditionelle egne indtægter, der er gået tabt for EF-budgettet som følge af registrerede forsendelsesbedragerier i perioden 1990-1995, er fordelt på diverse produkter.

 PRODUKT BELØB
(i mio ecu)
  % 
Cigaretter  191  47
Mejeriprodukter    63  15
Okse/Kalve- og svinekød    33    8
Levende dyr    33    8
Sukker    18    4
Bananer    15    4
Korn     5    1
Tekstiler     5    1
Andre produkter    46   11
I ALT  409 100

Kilde: Uddrag af  " BERETNING om Ordning for Fællesskabsforsendelse Det Midlertidige Undersøgelsesudvalg om Ordningen for Fællesskabsforsendelse"


 © Jens Engelbredt 1997